Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden behorende bij de les overeenkomsten rijschool Regio 040
ALGEMENE VOORWAARDEN Rijschool Regio 040
Algemene voorwaarden behorende bij de les overeenkomsten rijschool Regio 040
Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn onderdeel van alle les overeenkomsten die worden afgesloten bij
rijschool Regio 040 en zijn toepasbaar op de rijschool en de cursist.
1.2 Rijschool Regio 040 biedt de volgende diensten aan:
– Spoedopleiding; rijopleiding binnen vier of zes weken
– Reguliere opleiding: rijlessen op een normaal lestempo
1.3 Rijschool Regio 040 stuurt e-mails die betrekking hebben op de rijopleiding (gerelateerde
zaken).
1.4 Per cursist kan 1 lespakket afgenomen worden
1.5 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing
Artikel 2 – Verplichtingen rijschool
2.1 De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen: dat les wordt gegeven door instructeurs
die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2.2 Dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur
2.3 Dat hij de leerling periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie geeft over de
progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen door verstrekking
van een vorderingenkaart aan de leerling
2.4 De examenaanvraag binnen twee weken is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), het CCV of het Nader Onderzoek Rijvaardigheid (NOR), nadat
met de cursist overleg is gevoerd dat het examen kan worden aangevraagd én de cursist
tevens de kosten van alle gevolgde rijlessen en het examen aan rijschool Regio 040 heeft
voldaan.
2.5 Dat de leerling, die via de rijschool het examen heeft aangevraagd, op de datum en tijd
waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, de CCV, of het BNOR tot het afleggen van een
onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft
ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type.
2.6 Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de les overeenkomst,
volledig wordt benut voor het geven van rijles.
2.7 Dat de leerling wordt gewezen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan
hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid
een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een
onderzoek.
Algemene voorwaarden behorende bij de les overeenkomsten rijschool Regio 040
2.8 Dat de leerling wordt gewezen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt
bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven.
2.9 Dat de leerling wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van
de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool hiervan melding
moet maken.
Artikel 3 – Verplichtingen cursist
3.1 De leerling is verplicht De Gezondheidsverklaring (CBR) vanaf 1 november 2017 volledig
en naar waarheid in te vullen en zelf in te dienen.
3.2 Zich te houden aan de door de rijschool schriftelijk vastgelegde afgesproken datum, tijd
en plaats voor de rijles (door de rijschool wordt een wachttijd van 15 minuten in acht
genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de
volledige lesprijs te voldoen.
3.3 Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te gebeuren en dient persoonlijk
op het kantoor van de rijschool, telefonisch of per mail 48 uur tevoren te worden gedaan.
Zaterdagen en zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48
uur.
3.4 Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een
dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of
overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e
en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens
het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden
gelijkgesteld met familieleden in de 1e en 2e graad. De rijschool is gerechtigd om bewijs van
de dringende reden te verlangen, bij ontbreken waarvan de lesprijs verschuldigd blijft.
3.5 Het met de rijschool overeengekomen lesschema, zoals de aan te leren lesonderdelen en
het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder examen, na te komen.
3.6 Bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere
deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek) een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een
geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen.
3.7 Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van
invloed kunnen zijn op de bevoegdheid/ geschiktheid een motorvoertuig te besturen, tijdig
af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de
leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of
afgebroken, is de rijschool niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.
3.8 De rijschool is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit het niet of niet tijdig
machtigen van de rijschool waardoor het examen niet of met uitstel kan worden
aangevraagd. Indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het
genoemde uittreksel.
Algemene voorwaarden behorende bij de les overeenkomsten rijschool Regio 040
3.9 Te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van
motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, is de rijschool niet aansprakelijk
voor daaruit voortvloeiende schade.
3.10 Direct voorafgaand en tijdens de rijles niet onder invloed te zijn van verdovende
middelen, alcohol, drugs en/of medicijnen. Indien de rijinstructeur of de rijschool voor of
tijdens de rijles het vermoeden heeft of krijgt dat hiervan sprake is, is de rijinstructeur of de
rijschool bevoegd de rijles onmiddellijk af te zeggen of te beëindigen. De volledige lesprijs
blijft in dat geval verschuldigd.
Artikel 4 – Betalingen
4.1 Tenzij anders overeengekomen, moet betaling van de factuur binnen 14 dagen na
factuurdatum plaatsvinden.
4.2 De leerling dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de
betalingsdatum. Doet hij/zij dat niet, dan zendt rijschool Regio 040 na het verstrijken van die
datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de leerling de gelegenheid binnen
veertien dagen na de datum van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog
te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de
leerling in verzuim en is rijschool Regio 040 gerechtigd de wettelijke rente in rekening te
brengen vanaf het moment van verzuim. Door rijschool Regio 040 gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten om betaling van door een leerling verschuldigde bedragen af te
dwingen, kunnen aan de leerling in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is
onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de leerling worden
afgeweken. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is
rijschool Regio 040 gerechtigd tot opzegging van de les overeenkomst over te gaan wanneer
de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij
ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. Rijschool
Regio 040 dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.
4.3 Rijschool regio 040 is gerechtigd tijdens de duur van de les overeenkomst de losse
lesprijs te verhogen. Dit geldt niet voor pakketprijzen.
4.4 De cursist heeft in het in 4.2 genoemde geval het recht de les overeenkomst de
ontbinden. Hiervan kan hij/zij gebruik maken tot twee weken na melding van de
prijsverhoging.
Artikel 6 – Examen
6.1 De kosten van alle door de cursist gevolgde rijlessen en van het examen aan rijschool
Regio 040 dienen te zijn voldaan voordat het praktijkexamen plaatsvindt.
6.2 Rijschool Regio 040 is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd
tussentijdse prijswijzigingen van het theorie-en praktijk gedeelte van het examen door te
Algemene voorwaarden behorende bij de les overeenkomsten rijschool Regio 040
berekenen aan de cursist. Zij is op verzoek van de cursist verplicht een schriftelijke
specificatie van prijswijzigingen te overhandigen.
6.3 Rijschool Regio 040 behoudt zich het recht voor om gemaakte lesafspraken te wijzigen in
verband met door haar af te nemen examens.
Artikel 6 – Examengarantie
5.1 De examengarantie houdt in dat eenmalig een gratis herexamen aangeboden wordt door
de rijschool in geval van niet slagen voor het CBR-praktijkexamen.
5.2 Om in aanmerking te komen voor de examengarantie dient de cursist het lesadvies van
de rijinstructeur op te volgen.
5.3 Van examengarantie kan alleen sprake zijn als een pakket afgenomen wordt.
Artikel 7 – Spoedopleiding
7.1 Een spoedopleiding is een verkort traject waarin binnen 4 of 6 weken het praktijkexamen
plaatsvindt.
7.2 De cursist is zelf verantwoordelijk voor het op tijd behalen van het benodigde
theoriecertificaat.
7.3 Tijdens een spoedopleiding is sprake van een bindend lesadvies. Dat wil zeggen dat de
cursist het advies van rijinstructeur op dient te volgen.
Artikel 8– Annuleren
8.1 In geval van annuleren dient de cursist dit schriftelijk bij de rijschool aan te vragen
waarna het verzoek in behandeling genomen wordt.
8.2 Er wordt naar redelijkheid besloten of annuleren mogelijk is.
8.3 In de meeste gevallen wordt het tegoed van de cursist teruggestort. Lesgelden die al
gereden zijn door de cursist kunnen niet teruggestort worden.
Artikel 9 – Klachtenregeling
9.1 De cursist die een klacht heeft over de uitvoering van de les overeenkomst, dient dit
binnen redelijke termijn na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken via
autorijschoolregio040@gmail.com. De klacht(en) worden door de rijschool in behandeling
genomen om vervolgens naar een passende oplossing te zoeken.

Algemene voorwaarden behorende bij de les overeenkomsten rijschool Regio 040
Artikel 10 – Vrijwaring
10.1 De rijschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die
hij/zij onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van
botsing, aan- of overrijding tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek. Dit met
uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de
leerling, bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of
geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, alsmede indien de leerling
ondanks zijn/haar verklaring dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is
ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is
ingevorderd,tochrijlesneemtterwijlvoornoemdeverklaringonjuistis, vrijwaart de leerling
Rijschool Regio 040 voor in verband daarmee opgelegde boetes, schades en claims van
derden. De leerling zal deze boetes, schades en overige claims geheel vergoeden en alle
daarmee verband houdende financiële gevolgen voor zijn/haar rekening nemen.
Artikel 11- Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de les overeenkomst worden
door de rijschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Aan de hand van deze verwerking kan de rijschool: de les
overeenkomst uitvoeren, de leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens
de leerling nakomen, hem/haar tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem/haar
gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

Let op: pakketten zijn na aanschaf 1,5 jaar geldig

 

 

—-

WhatsApp chat